Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χανίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25ΧΟΧΙ
2Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός12xΟΧΙ
3Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15xΟΧΙ
4Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω  τη φορολογική μου δήλωση12xΟΧΙ
5Αθλητισμός και διατροφή25xΟΧΙ
6Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25xΟΧΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της υποψήφιου/-ας και αποστολή  τους στο e-mail : kdvm@chania.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χανίων: 

Email: kdvm@chania.gr                                                   

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.