Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 08η Ιουνίου 2021,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασηςστα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).

  
ΑΡΙΘ. ΘΕΜ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  
1οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης έναντι του αρ. 63.
  
2οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 54 – 56.
  
3οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 32.  
  
4οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μεσολογγίου αρ. 9.
  
5οΜεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 151/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από την οδό Χριστιανουπόλεως αρ. 120 σε νέα θέση στην οδό Κουντουριώτου αρ. 101 και μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης αυτής.
  
6οΠαραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καββαδίας αρ. 11Β.
  
7οΧορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου στην Λ. Γαλατσίου αρ. 80.
  
8οΕπανεξέταση αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 50.
  
9οΧορήγηση ή μη άδειας αφαίρεσης κιγκλιδωμάτων και μετατόπιση κάδου απορριμμάτων στη Λ. Γαλατσίου αρ. 97 – 99. 
    
10ο  Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Κλεάρχου αρ. 3.
  
11οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Χρ. Τζαβέλλα αρ. 12.
  
12οΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Ηπείρου αρ. 32.
  
13οΧορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης και άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σαπφούς αρ. 12.
  
14οΧορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης προϊόντων επί της οδού Λαμπρινής αρ. 26.
  
15οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών έναντι 65.
  
16οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Αιγοσθενών αρ. 65.
  
17οΕισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (λεύκα) στην οδό Λαμπρινής αρ. 26.
  
18οΕισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Κουντουριώτου αρ. 82.
  

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.     

                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

                                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                 (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)