Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ ΟΣ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.   Μανδηλαρά ΜαργαρίτΑ

Ζήκου Αγγελική – Μαρία

Μπάστα Κων/νο

Σκληράκη Ιωάννη

Ροπόδη Παναγιώτη

Ζώμπο Κων/νο

Ιμπριάλο Ματθαίο

 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-ου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κε-κλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτη-ση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπλη-ρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο           Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ’αριθ.7880/01.04.2021 σύμβασης προμήθειας μηχανη-μάτων δικτυακού εξοπλισμού με εγκατάσταση, διασύνδεση και παραμετροποίησή τους.

2ο           Ανάθεση σε συμβολαιογράφο Σύνταξης Συμβολαιογραφικής Πράξης.

3ο           Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 140,00 € προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Γιώτη Άννας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

4ο           ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ» “μηχανής στεγνού καθαρισμού (ατμοκαθαριστή)“

5ο           ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ» “ ενός πλυντηρίου-στεγνωτήριο ρούχων’’

6ο           ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ» “ μιας σκάλας (τύπου σκαλοσκαμπό’’

7ο           Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.