Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 2/2021)

Δείτε αναλυτικότερα:

01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

03. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6)

04. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ