ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2021

για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ